Informacje o konkursach

main_logo-9378411

Ściągnij aplikacje Fortis dla Android

Fundacja Fortis wypełniając swoją misję świadczy usługę pozyskiwania dotacji unijnych. Fundacja Fortis w sposób kompleksowy wspiera w procesie uzyskiwania dotacji – od weryfikacji możliwości pozyskania dofinansowania przez stworzenie wniosku oraz rozliczenie dotacji.

1.3 Profesjonalizacja IOB

2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych

3.1.1 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield

3.2 Innowacje w – Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych

4.1. Odnawialne źródła energii

4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie

5.4 Ochrona różnorodności biologicznej

5.5. Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych

6.1. Drogi wojewódzkie

7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej

7.4. Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu)

8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego

8.2. Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników

9.1 Aktywna integracja

10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych

11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego

11.3. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych

11.4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych

12.1. Infrastruktura wychowania przedszkolnego

12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego

Zapytanie przedofertowe – ogólne

Zapytanie przedofertowe – szczegółowe

Lista gmin i powiatów RIT,ZIT