Brak
Ściągnij aplikacje Fortis dla Android
QRCODE

KURS DETEKTYWISTYCZNY

Do czego przygotowuje ten kurs?
Kurs detektywistyczny przygotowuje do pracy w zawodzie detektywa. Specjaliści omówią z uczestnikami zagadnienia związane m.in. z przechowywaniem i przetwarzaniem danych osobowych i informacji niejawnych. W programie kursu
zawarte są także praktyczne informacje na temat prawnych aspektów zawodu detektywa, co ułatwi uczestnikom założenie i prowadzenie własnej działalności. Kurs detektywistyczny uprawnia do ubiegania się o licencję detektywistyczną.

Do kogo adresowany jest ten kurs?
Kurs adresowany jest do każdego, kto chce założyć agencję detektywistyczną lub działać jako samodzielny (prywatny) detektyw. Wydane zaświadczenie z kursu detektywistycznego uprawnia do ubiegania się o licencję detektywistyczną
na Komendzie Wojewódzkiej Policji. Rzetelna i przedstawiona w przystępny sposób wiedza, wprowadzi uczestników we wszystkie standardy i regulacje związane z tym zawodem.
Po nowelizacji ustawy, od stycznia 2014r. nie ma obowiązku zdawania egzaminu państwowego, aby móc wykonywać zawód detektywa. Pozytywny wynik egzaminu upoważnia do pracy w tym zawodzie.
Wymagania dla osoby ubiegającej się o licencje detektywa:

  •  Posiadanie polskiego obywatelstwa lub obywatelstwa innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz prawo, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa Unii Europejskiej, do podjęcia zatrudnienia lub wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • ukończone 21 lat,
  • posiadanie co najmniej średniego wykształcenia,
  • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • zaświadczenie, że nie toczy się przeciwko osobie postępowanie o umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • zaświadczenie o niekaralności,
  • zaświadczenie, że nie została zwolniona dyscyplinarnie z Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, wojska, prokuratury, sądu, lub innego urzędu administracji publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie, w okresie ostatnich 5 lat.

Umiejętności nabyte podczas kursu
Dzięki szkoleniu każdy uczestnik:
– uzyska wiedzę na temat zasad przetwarzania, rejestracji i prowadzenia zbiorów danych osobowych
– pozna definicję i klasyfikację informacji niejawnych
– uzyska wiedzę na temat ochrony informacji niejawnych
– zapozna się z konsekwencjami karnymi związanymi z danymi osobowymi i informacjami niejawnymi
– będzie świadomy praw, obowiązków i odpowiedzialności związanej z pracą detektywa
– otrzyma wszelkie informacje dotyczące prowadzenia działalności o charakterze detektywistycznym na terenie RP oraz UE.
W jakim zawodzie można pracować po ukończeniu tego kursu?
Kurs przede wszystkim przygotowuje do pracy w zawodzie detektywa (prywatnego lub zrzeszonego w agencji). To szansa na ciekawą, pełną wyzwań pracę, która niesie za sobą wiele niespodziewanych zwrotów akcji. Dzięki zdobytej wiedzy kursanci będą świadomi jak skutecznie działać w granicach prawa i jak postępować z zebranymi materiałami, by nie zaszkodzić sobie i swoim klientom.

Program kursu
CZĘŚĆ PODSTAWOWA
I Ochrona danych osobowych
1. Dane osobowe
2. Organy odpowiedzialne za ochronę danych osobowych.
3. Zasady przetwarzania danych.
4. Zasady rejestracji i prowadzenia zbiorów danych osobowych.
5. Odpowiedzialność karna związana z niezachowaniem przepisów o ochronie
danych osobowych.

II Ochrona informacji niejawnych
1. Informacje niejawne.
2. Zakres informacji podlegających ochronie na mocy ustawy o ochronie
informacji niejawnych.
3. Podział i klasyfikacja informacji niejawnych.
4. Zasady ochrony informacji niejawnych.
5. Dostęp do informacji niejawnych.
6. Sposoby i reguły przetwarzania informacji niejawnych.
7. Odpowiedzialność karna związana z niezachowaniem przepisów ustawy o
ochronie informacji niejawnych.

III Obowiązki i prawa detektywa
1. Ustawowe uprawnienia i kompetencje detektywa.
2. Obowiązki detektywa.
3. Odpowiedzialność karna i cywilna detektywa.

IV Przepisy regulujące zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.

1. Wytyczne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.
2. Obowiązki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.
3. Odpowiedzialność cywilna przedsiębiorcy.
4. Organy uprawnione do kontroli działalności gospodarczej.
5. Uprawnienia organu prowadzącego rejestr działalności regulowanej.
6. Działalność regulowanej, rejestr i jego forma.
7. Przepisy regulujące wykonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej z zakresie usług detektywistycznych przez obywatela Unii Europejskiej.
8. Wybrane zagadnienia dotyczące wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych na terenie Unii Europejskiej.

V Podstawowy warsztat praktyczny- sposoby obserwacji.
CZĘŚĆ ZAAWANSOWANA- umiejętności praktyczne pomocne w zawodzie detektywa 
I Podstawy mowy ciała.
II Warsztat radzenia sobie ze stresem.
III Praktyczne zajęcia i ćwiczenia w terenie:
1.    Specyfika spraw rozwodowych
2.    Sposoby ustalania DNA
3.    Poruszanie się po miejscach użyteczności publicznej- obszary zamknięte i otwarte
IV Warsztaty z umiejętności negocjacyjnych.

Czas trwania szkolenia 90h
Cena szkolenia 1699zł

Termin szkolenia ustalony po zebraniu co najmniej10-osobowej grupy
Cena obejmuje materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia kursu

info_zmiana_strony