Brak
miroslaw-bienioszek
MIROSŁAW BIENIOSZEK

Ochrona danych osobowych, zasobów i ich przetwarzanie w ujęciu ustawy o GIODO

Adresaci szkoleń i warsztatów z GIODO:
• jednostki samorządu terytorialnego (Rady Miast i Gmin)
• wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe (np. firmy, instytucje, fundacje, stowarzyszenia, kluby sportowe itp.)

Czytaj więcej...

Zagadnienia ujęte w szkoleniach i warsztatach z zagadnień GIODO:

• prawo do prywatności i ochrony danych osobowych
• przetwarzanie danych osobowych oraz ich przechowywanie
• zasady wszczynania postępowań z powództwa i z urzędu
• dane wrażliwe
• zasady udostępniania danych osobowych
• przetwarzanie danych osobowych w systemach teleinformatycznych
• rejestracja zbiorów danych osobowych
• sposoby korzystania ze systemu e-GIODO
Praktyczne informacje i wskazówki w tematach:
• jak przygotować się do kontroli?
• na co zwracać uwagę w kontaktach z inspektorami kontroli
• jak pozytywnie przejść kontrolę z GIODO i NIK

Doskonalenie organizacji pracy z wykorzystaniem narzędzi Lean Manufacturing Adresatami są zarówno firmy produkcyjne, świadczące usługi oraz URZĘDY ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ. Czynnikiem decydującym o możliwości zastosowania narzędzi Lean Manufacturing jest świadomość członków zarządów i kierownictwa firm w temacie:

 • konieczności podniesienia zyskowności przedsiębiorstwa,
 • podniesienia jakości wyrobów i usług,
 • poprawy terminowości realizacji zleceń,
 • podniesienia wielkości obrotów firmy bez podnoszenia ilości zasobów,
 • poprawy kontroli nad procesem,
 • poprawy wydajności stanowiskowej,
 • poprawy konkurencyjności firmy na rynku.

KORZYŚCI, JAKIE USŁUGA PRZYNOSI KLIENTOWI:

 • podniesienie wydajności stanowiskowej i procesowej firmy – do 30%,
 • podniesienie jakości wyrobów i usług – do 100% jakości akceptowalnej przez klienta,
 • wyeliminowanie opóźnień w realizacji zleceń – do 100% realizacji w terminie,
 • wzrost obrotów firmy przez lepsze wykorzystanie czasu pracy – do 20% (pierwszy etap),
 • uzyskanie 100% kontroli nad procesem,
 • poprawa konkurencyjności mierzona pozyskaniem nowych klientów i zleceń, przez podniesienie dostępności wszelkich zasobów dla procesu produkcji.

 

Certyfikacja Systemów Zarządzania

KORZYŚCI, JAKIE USŁUGA PRZYNOSI KLIENTOWI:

Certyfikaty wydane przez Quality Austria. Quality Austria-Polska Sp. z o.o. oraz CIS-Certification & Information Security Services Sp. z o.o. to firmy ,,córki’’ jednostek certyfikujących Quality Austria GmbH oraz CIS – Certification & Information Security Services GmbH.

Obie firmy mają swoje siedziby w Wiedniu. Audyty certyfikujące przeprowadzane są na bazie uprawnień akredytacyjnych nadanych przez Ministerstwo Gospodarki Austrii BMWFJ oraz organizacji branżowych takich jak: VDA, IATF, BRC, IFS, PEFC itd.

adam-raszka
ADAM RASZKA

Rozpoznanie stanu organizacji i procesów – audyt skaningowy.

Usługa jest skierowana zarówno do firm produkcyjnych, świadczących usługi oraz do urzędów administracji państwowej.

Czytaj więcej...

Cel prowadzenia audytu:

– identyfikacja poziomu umiejętności pracowników potrzebnych dla realizacji procesu

– uzyskanie pełnej mapy procesu tworzenia wartości dodanej

– opis problemów i „wąskich gardeł”

– uzyskanie wytycznych dla wprowadzania zmian, z uwzględnieniem zasad ekonomii wdrażania :

wdrażamy to co jest potrzebne, tam gdzie trzeba, wtedy kiedy trzeba, w zakresie optymalnym.

 

Korzyści:

– wiedza na temat zasobów i przepływu wartości dodanej w organizacji

– raport z audytu daje możliwość zaplanowania optymalnego wdrażania zmian pod okiem

doświadczonego trenera

– możliwość zaplanowania efektu policzalnego wprowadzanej zmiany

andrzej-fesnak
ANDRZEJ FESNAK

Rozwiązywanie konfliktów na zasadzie mediacji lub metodą „wygrany-wygrany”
Oferta skierowana jest dla osób, które doświadczają sytuacji konfliktowych na co dzień w życiu osobistym jak i zawodowym. Dla tych którzy bezpośrednio uwikłani są w konflikt jak i tych, których bezpośrednio on nie dotyczy, ale zdecydowanie tracą z powodu nierozwiązanych sporów czy zatargów (pracodawca doświadczający obniżających się efektów pracy na wskutek konfliktu pomiędzy pracownikami).

Czytaj więcej...

Dla osób, które czują się bezradne w chwili konfliktu i zastanawiają się co z nim zrobić: unikać czy rozwiązywać, a może udawać, że nic się nie stało. Dla klientów, którzy sami chcieliby stać się mediatorami w zaistniałym konflikcie oraz tych, którzy w codziennej pracy zmagają się z trudnymi relacjami klient-petent.

Oferta ma na celu zapoznanie z mechanizmami generowania konfliktów oraz sposobami ich rozwiązywania oraz tworzenia płaszczyzny porozumienia w oparciu o zasady efektywnej komunikacji.

KORZYŚCI, JAKIE USŁUGA PRZYNOSI KLIENTOWI:

 • poprawę komunikacji,
 • poprawę wizerunku firmy,
 • polepszenie atmosfery w pracy,
 • zwiększenie efektywności pracy.
DSC_0671
IRENA KAMIŃSKA-RADOMSKA

Protokół dyplomatyczny

Oferta skierowana do pracowników administracji publicznej w tym samorządowej, przedstawicieli sektora prywatnego oraz wszystkich osób, które ze względu na charakter pracy i kontaktów zainteresowane są zdobyciem praktycznej wiedzy z zakresu protokołu dyplomatycznego i savoir vivre’u.

Wiedza ta daje praktyczną swobodę działania w dziedzinie:
• znajomości zasad etykiety

Czytaj więcej...

• komunikacji międzykulturowej

• wystąpień publicznych

• poprawności zachowania w biznesie i polityce

• obowiązujących zasad podczas oficjalnych spotkań (np. prawidłowej prezentacji osób, momentu wymiany

wizytówek, zasad przydzielania miejsc, tematów zagajania rozmów itp.)

• wrażliwości kulturowej poza granicami kraju lub podczas podejmowania gości wyznających inną hierarchię

wartości niż ta, która wynika z obyczajów własnej kultury

• etykiety korespondencji urzędniczej i firmowej

• savoir vivre’u w komunikacji elektronicznej (telefon, e-mail, Web 2.0)

• organizacji wizyt zagranicznych (ceremonialnych, oficjalnych, roboczych itp.)

Szkolenia przygotowywane są we współpracy z wybitnymi autorytetami z zakresu protokołu

dyplomatycznego i savoir vivre’u .

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, warsztatów oraz zajęć praktycznych.

Uczestniczy otrzymują pakiet materiałów szkoleniowych.

W trakcie szkolenia istnieje możliwość indywidualnych konsultacji z wykładowcami oraz trenerami.

Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat poświadczający udział w szkoleniu.

Zdjęcie Basia
BARBARA GRAMLEWICZ

Doktor nauk humanistycznych, wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wyższej Szkoły Zarządzanie im. J. Ziętka w Katowicach, Wyższej Szkoły Zarządzania i Języków Obcych w Katowicach,
Małopolskiej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krakowie, Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Jest autorką kilkunastu publikacji naukowych i książek. Była współtwórcą opracowań Foresight, a także międzynarodowego programu Kompetencje Cywilizacyjne Społeczności Śląska Cieszyńskiego realizowanego we współpracy z Czechami.

Czytaj więcej...

Na stale współpracowała z firmami konsultingowymi takimi jak: Grupa Gumułka, Euroedukacja, ARUP.

Autorka jest specjalistką ds. realizacji projektów EFS. Od lat zajmuje się wykorzystywaniem wiedzy na potrzeby innowacji w biznesie, tworząc kilkadziesiąt projektów

szkoleniowych na potrzeby firm o charakterze ogólnopolskim takich jak: Telekomunikacja Autorskie projekty szkoleniowe zrealizowała także dla Huty „Bankowa”, jednostek

samorządu terytorialnego (np. urzędów miejskich, szkół na różnych poziomach kształcenia). Wiele ze zrealizowanych programów szkoleniowych adresowanych było do przedsiębiorców

i wyższej kadry zarządzającej, jako odpowiedź na potrzeby rynku w tym względzie. W obszarach bardziej szczegółowych zainteresowań zawodowych znajduje się umiejętne

zarządzanie z uwzględnieniem dobrego obiegu informacji, jakości zarządzania, a w tym:

– współczesne zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne firmy,

– konflikty w pracy, trudności na płaszczyźnie zawodowej,

– style porozumiewania się w miejscu pracy,

– mechanizmy współpracy zespołowej

Obok tego ważnym następstwem projektów szkoleniowych jest tworzenie

praktycznych rozwiązań w obszarach komunikowania się współpracowników, a także

konstruowanie indywidualnych ścieżek rozwoju edukacyjno-zawodowego, z wykorzystaniem

1. Strategie integracyjne – kształtowanie relacji międzyludzkich

2. Elementy procesu negocjacyjnego i ich wykorzystanie w praktyce

3. Zarządzanie kompetencjami – diagnozowanie zasobów ludzkich firmy, podnoszenie

efektywności gospodarowania zasobami ludzkimi

4. Rozwiązywanie konfliktów międzyludzkich w organizacji

5. Planowanie kariery zawodowej

Biorąc pod uwagę dynamikę zmian środowiskowych zawsze tworzony jest

indywidualny projekt szkoleniowy, bądź edukacyjny, w pełni odpowiadający potrzebom

Umiejętności wprowadzania projektowanych zmian w organizacjach z wykorzystaniem

nowoczesnych metod i poznanych narzędzi.

Marek_Gramlewicz
MAREK GRAMLEWICZ

Pracownik naukowy z wieloletnią praktyką. Był wykładowcą Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. J. Kochanowskiego w Kielcach. Pracował jako dziekan Wydziału Ekonomiczno-Inżynieryjnego w Wyższej Szkole Zarządzania i Języków Obcych w Katowicach. Był również wykładowcą w Wyżej Szkole Zarządzania „Cosinus” w Łodzi, Małopolskiej Wyższej Szkole Zawodowej w Krakowie i Niezależny ekspert firm konsultingowych takich jak: Grupa Gumułka w Katowicach, Euroedukacja w Katowicach, Grupa „Portfel” w Warszawie.

Czytaj więcej...

Koordynator wielu zespołów badawczych, których wyniki prac pomocne były dla

praktyki gospodarczej i samorządowej. Był koordynatorem i wykonawcą badań

ogólnopolskich dotyczących lekarzy w Polsce „Lekarze 2000”, a także badań średniego

personelu medycznego „Pielęgniarki 2000”.

Autor opracowań Foresight dla dwóch obszarów w Polsce. Koordynował także

międzynarodowe badania nt. Rozwój Źródeł Ludzkich Śląska Czesko-Polskiego. Autor wielu

projektów wykonywanych dla gospodarki, samorządów i firm prywatnych np. Audit

wewnętrzny Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. we Wrocławiu,

audyty innowacyjności, Centrum badań DNA Poznań i sześciu innych. Wiele auditów dla

jednostek samorządowych i szkół.

Autor ponad 70 książek i artykułów naukowych polskich i zagranicznych.

Stały współpracownik wielu firm szkoleniowych. Opracowywał i wykonywał wiele

programów szkoleniowych w Polsce. Wśród największych były szkolenia dla

Telekomunikacji Polskiej i ARUP.

Proponowane tematy szkoleń

1. Strategie integracyjne – kształtowanie relacji międzyludzkich

2. Elementy procesu negocjacyjnego i ich wykorzystanie w praktyce

3. Zarządzanie kompetencjami – diagnozowanie zasobów ludzkich firmy. Podnoszenie

Efektywności gospodarowania zasobami ludzkimi

4. Rozwiązywanie konfliktów międzyludzkich w organizacji

5. Strategia zarządzania przedsiębiorstwem

Korzyści proponowanych szkoleń

Szkolenia mają na celu większe zrozumienie istoty skutecznego zarządzania

prowadzenia zespołów w biznesie, samorządzie i innych organizacjach.