Oferta dla biznesu

Na stale współpracowała z firmami konsultingowymi takimi jak: Grupa Gumułka, Euroedukacja, ARUP.

Autorka jest specjalistką ds. realizacji projektów EFS. Od lat zajmuje się wykorzystywaniem wiedzy na potrzeby innowacji w biznesie, tworząc kilkadziesiąt projektów

szkoleniowych na potrzeby firm o charakterze ogólnopolskim takich jak: Telekomunikacja Autorskie projekty szkoleniowe zrealizowała także dla Huty „Bankowa”, jednostek

samorządu terytorialnego (np. urzędów miejskich, szkół na różnych poziomach kształcenia). Wiele ze zrealizowanych programów szkoleniowych adresowanych było do przedsiębiorców

i wyższej kadry zarządzającej, jako odpowiedź na potrzeby rynku w tym względzie. W obszarach bardziej szczegółowych zainteresowań zawodowych znajduje się umiejętne

zarządzanie z uwzględnieniem dobrego obiegu informacji, jakości zarządzania, a w tym:

– współczesne zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne firmy,

– konflikty w pracy, trudności na płaszczyźnie zawodowej,

– style porozumiewania się w miejscu pracy,

– mechanizmy współpracy zespołowej

Obok tego ważnym następstwem projektów szkoleniowych jest tworzenie

praktycznych rozwiązań w obszarach komunikowania się współpracowników, a także

konstruowanie indywidualnych ścieżek rozwoju edukacyjno-zawodowego, z wykorzystaniem

1. Strategie integracyjne – kształtowanie relacji międzyludzkich

2. Elementy procesu negocjacyjnego i ich wykorzystanie w praktyce

3. Zarządzanie kompetencjami – diagnozowanie zasobów ludzkich firmy, podnoszenie

efektywności gospodarowania zasobami ludzkimi

4. Rozwiązywanie konfliktów międzyludzkich w organizacji

5. Planowanie kariery zawodowej

Biorąc pod uwagę dynamikę zmian środowiskowych zawsze tworzony jest

indywidualny projekt szkoleniowy, bądź edukacyjny, w pełni odpowiadający potrzebom

Umiejętności wprowadzania projektowanych zmian w organizacjach z wykorzystaniem

nowoczesnych metod i poznanych narzędzi.