Regulamin Klubu

Pobierz wersję PDF Regulaminu – Tutaj

REGULAMIN KLUBU EFEKTYWNEGO BIZNESU FUNDACJI FORTIS

§1. Klub Efektywnego Biznesu jest organizacją osób, przedsiębiorców i firm powołaną przez Fundację

Fortis, jako projekt służący do skutecznego wspierania biznesu poprzez stworzenie warunków do

korzystania z wiedzy i doświadczeń uznanych ekspertów z różnych dziedzin życia gospodarczego,

a także nawiązywania i intensyfikacji wzajemnych kontaktów w myśl zasady „biznes to rozmowy”.

§2. Celem Klubu jest:

2.1.jednoczenie przedsiębiorców chcących prawdziwie zmieniać świat wokół siebie i jednoczyć Polskę

poprzez łączenie ludzi w lokalnych środowiskach,

2.2. pomoc przedsiębiorcom odpowiadająca ich potrzebom, a także tworzenie więzi środowiskowych

i towarzyskich,

2.3. tworzenie lobby aktywnych przedsiębiorców udzielających sobie wzajemnych rekomendacji

biznesowych i poleceń,

2.4. wzajemne wsparcie biznesowe członków i pomoc w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych,

organizacyjnych i prawnych związanych z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą,

2.5. współdziałanie z organami władzy administracji rządowej i samorządowej w zakresie tworzenia

korzystnych warunków działalności gospodarczej,

2.6. organizowanie konferencji, szkoleń i seminariów,

2.7. wspomaganie efektywności biznesowej Członków Klubu poprzez podnoszenie ich wiarygodności

w oczach klienta i standaryzację ich usług;

2.8. rozwój świadomości członków Klubu w dziedzinie przedsiębiorczości uprawianej w wirtualnym

świecie oraz pomoc w uzyskaniu koniecznych umiejętności i wiedzy do bezpiecznego i skutecznego

korzystania z różnych form e-biznesu.

2.9. monitoring rynku oraz pomoc w uzyskaniu dostępu do innowacyjnych sprawdzonych narzędzi

informatycznych jak i tworzenie własnych na potrzeby członków Klubu.

§3. Klub realizuje swoje cele poprzez:

3.1. występowanie w obronie interesów Członków Klubu,

3.2. organizowanie i prowadzenie dla Członków Klubu systemu usług doradczych i konsultingowych,

3.3. prowadzenie szkoleń, seminariów i konferencji na tematy związane z problematyką gospodarczą

oraz bezpiecznym prowadzeniem działalności gospodarczej,

3.4. prowadzenie systemu informacji służącej nawiązywaniu kontaktów gospodarczych,

3.5. organizację spotkań oraz innych form imprez klubowych, promocyjnych i wystawienniczych

akredytowanych przez Fundację Fortis.

3.6. działalność wydawniczą – materiałów edukacyjnych, informacyjnych i reklamowych,

3.7. działalność promocyjną na rzecz Klubu,

3.8. działalność o charakterze charytatywnym,

3.9. wymianę doświadczeń wśród Członków Klubu.

§4. Każdy Członek Klubu Efektywnego Biznesu ma prawo do osobistego wspierania organizacji

pożytku publicznego, skupionych w Klubie Dobrych Serc Fundacji Fortis.

§5. Warunki członkostwa w Klubie:

5.1. Członkiem Klubu można zostać jedynie w wyniku rekomendacji (od jednego z obecnych

Członków), ponieważ Członkowie Klubu chcą mieć pewność, że w ich gronie są wyłącznie

osoby rzetelne, wiarygodne i uczciwe.

5.2. Klubowicze przyjmują na siebie obowiązek:

a) dzielenia się kontaktami biznesowymi,

b) rekomendowania potencjalnych kandydatów na Klubowiczów,

c) wskazywania tematów oczekiwanych prelekcji i szkoleń,

d) czynnego uczestnictwa w spotkaniach klubowych,

e) wskazywania innych własnych potrzeb.

5.3. Członkowie Klubu przyczyniają się do wzrostu roli i znaczenia Klubu w swojej działalności

biznesowej. Dbają o dobre imię Klubu, korzystają z rekomendacji i gwarancji a także opieki Klubu

w swojej działalności.

5.4. Skreślenie z listy Członków Klubu może nastąpić przez:

a) rezygnację złożoną w formie pisemnej,

b) śmierć Członka Klubu,

c) w drodze wykluczenia za działania sprzeczne z interesem Klubu,

d) wykluczenia za działania sprzeczne z dobrymi obyczajami,

e) powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego wyroku sądu.

§6. Członkowie Klubu Efektywnego Biznesu mają obowiązek opłacenia opłaty klubowej w wysokości

2829 PLN brutto, uprawniającej do uczestnictwa w Klubie na okres jednego roku

§7. W opłacie gwarantuje się nowemu klubowiczowi publikację jednorazowej reklamy w Magazynie

Moja Firma  w formacie A5

§ 8. Każdy klubowicz podpisuje umowę partnerską celem umieszczenia logo swojej firmy wraz

z opisem oraz klikanym linkiem na stronie Fundacji Fortis oraz umieszcza na swojej stronie www logo

KEB wraz z linkiem na stronę Fundacji Fortis

§ 9. Członkowie Klubu Efektywnego Biznesu mają możliwość polecania członkostwa innym

przedsiębiorcom w oparciu o marketing rekomendacyjny. Po czterech skutecznych rekomendacjach

Klubowicz uzyskuje prawo do rocznego zwolnienia z opłaty klubowej. Jeżeli klubowicz poleci

skutecznie 1,2 lub 3 nowych klubowiczów opłata klubowa jest redukowana w ujęciu procentowym

wprost proporcjonalnie do rekomendacji.

§ 10. Członkowie Klubu Efektywnego Biznesu mają zagwarantowane prawo do korzystania ze

specjalnego dyskonta klubowego na wszystkie produkty i usługi oferowane przez Fundację

Fortis.

§ 11. Członkowie Klubu Efektywnego Biznesu mogą liczyć na wsparcie promocji swojej firmy podczas

spotkań Klubu Efektywnego Biznesu a także w formie wymiany logotypów oraz linków przy

współorganizowanych przedsięwzięciach.

§ 12.Członkowie Klubu Efektywnego Biznesu mają prawo do dwóch wystąpień promujących firmę

klubowicza na spotkaniach klubowych.